Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Πρόστιμο αυθαίρετων κατασκευών του ΟΕΚ στον οικισμό "Γρηγόρης Λαμπράκης":

Στις 26 Οκτ. 2013 είχα αναρτήσει το εξής κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου κοινοποιήθηκε σε βουλευτές διαψορετικών κομμάτων της Περιφέρειας Αττικής:

Το Δημόσιο επιμένει να χρεώνει τις αυθαιρεσίες του στους δικαιούχους κατοικιών Ο.Ε.Κ.


Στο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, η παρ. 15α  του άρθρου 23 ανέφερε τα εξής: “Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(Ο.Ε.Κ.).”
Στον οικισμό “Γρηγόρης Λαμπράκης” κατασκευής Ο.Ε.Κ. η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Παλλήνης είχε ήδη πιστοποιήσει με εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετες κατασκευές πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εξαιτίας του εντελώς διαφορετικού προσανατολισμού της θέσης ολόκληρων πολυκατοικιών καθ’ υπέρβαση της προβλεπόμενης από τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδ. αδείας, όπως επίσης  πολλές εκατοντάδες τετραγ. μέτρα υπογείων καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων από την οικοδ. άδεια.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο κάθε δικαιούχος θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει το “σχετικό παράβολο” ύψους 500,  1000 ή 2000 ευρώ ανάλογα με το εμβαδόν του διαμερίσματος με την υπόγεια αποθήκη του και το εάν αυτό αποτελούσε κύρια και μοναδική κατοικία, ως ποινή για την αυθαίρετη κατασκευή του διαμερίσματός του από οργανισμό του Ελληνικού Δημοσίου!!! Σημειωτέον, ότι οι δικαιούχοι αγνοούσαν την αυθαιρεσία, καθότι στον συμβολαιογράφο είχαν κατατεθεί σχέδια των πολυκατοικιών όπως ακριβώς είχαν υλοποιηθεί.
Οι ευλόγως έντονες διαμαρτυρίες του συλλόγου και των δικαιούχων, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτοποίηση των εν λόγω αυθαιρεσιών ατελώς και η κινητοποίηση των τοπικών βουλευτών απέσπασαν την δέσμευση του αρμόδιου υφυπουργού, ότι στην δυσμενέστερη εκδοχή θα επιβάλλετο μόνο το ελάχιστο παράβολο των 500 ευρώ για την τακτοποίηση του συνόλου των κτιρίων, όπως  ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο στη μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων του οικισμού.
Αντί αυτού με έκπληξή μας διαπιστώσαμε στον δημοσιευμένο ν.4178/2013 στο ΦΕΚ 174Α/8-8-2013, ότι παρέμεινε ως είχε η διατύπωση της παραγρ. 15α  του άρθρου 23 ως πρώτο εδάφιο και προστέθηκε δεύτερο εδάφιο ως εξής: “H αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.”
Επειδή το “σχετικό παράβολο” κυμαίνεται από 500 έως 10000 ευρώ σύμφωνα με την παράγρ. 10 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου, ανάλογα με το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής και επειδή το πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Δόμησης  εμβαδόν των αυθαιρέτων κατασκευών “για το σύνολο των κτιρίων” είναι μεγαλύτερο των 5000 τετρ. μέτρων, ο νόμος υποχρεώνει τους δικαιούχους να συγκεντρώσουν το ποσόν των 10000 ευρώ ως παράβολο για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών του δημοσίου οργανισμού!!!
Θεωρώντας ηθικά απαράδεκτη την απαίτηση αυτή πιστεύουμε, ότι στη χειρότερη εκδοχή ο αρμόδιος υφυπουργός οφείλει υλοποιώντας την δέσμευσή του να τροποποιήσει την σχετική παράγραφο αντικαθιστώντας τη φράση “του σχετικού παραβόλου” με τη φράση “παραβόλου 500 ευρώ”.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ                                                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Αρχιτέκτων/μηχανικός                                                                                                   Δικηγόρος
Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης     

Επί τη ευκαιρία της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου με θέμα "διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας" ,κατόπιν ενεργειών του δημοτικού συμβούλου και πρώην Δημάρχου Παλλήνης Θ. Γκοτσόπουλου κατέθηκε τροπολογία στην κατεύθυνση της οριστικής και δίκαιης επίλυσης του προβλήματος, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας»
Θέμα : Αυθαίρετες Κατασκευές πρώην ΟΕΚ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κατοικιών και πολυκατοικιών με υπαιτιότητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας από την ίδρυσή του το 1954 έως και την καταργησή του έχει κατασκευάσει μια πληθώρα κατοικιών που έχει παραχωρήσει στους δικαιούχους του  προγράμματος, οι οποίοι στην πορεία ανακάλυψαν ότι  οι κατοικίες που τους είχαν παραχωρηθεί οριστικά ήταν αυθαίρετες στο σύνολό τους ή είχαν αυθαιρεσίες.
Από τα παραχωρητήρια συμβόλαια προκύπτει ότι οι αυθαιρεσίες δεν προήλθαν από τους δικαιούχους αλλά από τον ΟΕΚ. Όμως τον Φεβρουάριο 2012, με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, ο ΟΕΚ καταργήθηκε, ενώ με άλλο νομοθέτημα Ν. 4114/2013 ο ΟΑΕΔ καθίσταται πλέον καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΚ.
Στην παράγραφο 15.α του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ  174Α/8.8.2013) δόθηκε η δυνατότητα να υπαχθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων  «μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής.»
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, τσουβαλιάζονται οι "δομικές" αυθαιρεσίες που έγιναν κατά το στάδιο της κατασκευής, αποκλειστικής ευθύνης του ΟΕΚ, με αυτές που πιθανόν έγιναν μετά από τους δικαιοπαρόχους, όπως η μετατροπή εξωστών σε δωμάτια ή η κατασκευή τζακιών και καπνοδόχων χωρίς άδεια. Επιπλέον υποχρεούνται οι δικαιούχοι να καταβάλουν παράβολο, το κόστος του οποίου δύναται να είναι ψηλό, ενώ  αυτό θα προστεθεί και η αμοιβή μηχανικού, ο οποίος θα ετοιμάσει τον φάκελο για την υπαγωγή στη ρύθμιση.
Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματος των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων που έγιναν κατά το στάδιο κατασκευής οικισμών από τον πρώην ΟΕΚ, προτείνεται να συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου σχεδίου νόμου, ώστε να μην καταβάλλεται ούτε το σχετικό παράβολο, αντίθετα δε, τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης) που έλαβαν χώρα μετά την παραχώρηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών από τον πρώην ΟΕΚ στους δικαιούχους να υπαχθούν στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου σε ότι αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών, με την καταβολή και του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο.....
Τροποποιήσεις στο Ν. 3178/2013 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)
Α) στην παρ.1 του άρθρου 16 προστίθεται η περίπτωση ι) «Των κτιρίων σε οικισμούς του πρώην ΟΕΚ για παραβάσεις κατά το στάδιο κατασκευής τους και πριν παραδοθούν στους δικαιούχους».
Β) Η παράγρφος 15.α. του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί κτιρίων που αποδόθηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ) στους δικαιούχους και αυτές συνέβησαν μετά την παραλαβή των προσωρινών παραχωρητηρίων από αυτούς».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Μητρόπουλος Αλέξης
Ουζουνίδου Ευγενία
Πάντζας Γεώργιος

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Η Πόλη είναι οι Άνθρωποί της και ο Άνθρωπος είναι ένα Χρέος.

Το ουσιαστικό δίλλημα των δημοτικών εκλογών δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να διοικήσει την πόλη, αλλά, πρωτίστως, ποιος μπορεί να την αλλάξει. Με ποιό όραμα και ποια προοπτική, με ποιο σχέδιο και ποιες ιεραρχήσεις, με ποιες επιλογές και με ποια πρόσωπα. Η απάντηση στο δίλημμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα δικαιώματα στην ίδια τη ζωή μας μέσα στην πόλη.

Η ψήφος μας είναι φωνή υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας. Είναι ψήφος δημοκρατίας και συμμετοχής, ανατροπής και δημιουργίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, σε μια εποχή όπου οι αλλεπάλληλες κυβερνητικές μνημονιακές επιλογές διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινωνιών και οδηγούν στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση συμπολίτες μας.

Είναι ταυτόχρονα και εντολή διακυβέρνησης της πόλης με ισονομία, αξιοκρατία, αλληλεγγύη, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και λογοδοσία. Μια διακυβέρνηση που προασπίζεται δημόσια αγαθά και φυσικό περιβάλλον, διεκδικεί ρόλο και αρμοδιότητες, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αντιστέκεται σθεναρά στην μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε φοροεισπράκτορα της κεντρικής εξουσίας.

Εντολή που υπερασπίζεται και αποδεικνύει στην πράξη το δικαίωμα να ζούμε και να κυκλοφορούμε σε μια πόλη με αναβαθμισμένο τον δημόσιο χώρο, καθαρή, ασφαλή, προσβάσιμη, με χώρους περιπάτου, άθλησης και αναψυχής. Με σύγχρονες, επαρκείς και αξιόπιστες δημοτικές υπηρεσίες και κοινωνικές δομές προστασίας και αλληλεγγύης, προτάσσοντας την αξιοπρέπεια.

Εντολή για βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης με οριοθετημένες και ξεκάθαρες χρήσεις γης και με αναπτυξιακό πρότυπο την αφαίρεση που προσθέτει και σέβεται το περιβάλλον. Που ιεραρχεί τις ανάγκες των πολιτών σε έργα με αιτιολόγηση και ανταποδοτικά κριτήρια. Που ενθαρρύνει καινοτόμες πρωτοβουλίες, ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης που οραματιζόμαστε και διεκδικούμε επιβάλλει τη συνεργασία και τη συμπόρευση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που προσβλέπουν σε μια Παρέμβαση για έναν άλλο Δήμο. Χωρίς αγκυλώσεις, ενώνουμε δυνάμεις, συνθέτουμε απόψεις, αμβλύνουμε διαφορές και πορευόμαστε ΜΑΖΙ, στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Με πρώτο και ίσο μεταξύ μας τον υποψήφιο δήμαρχο Απόστολο Βολιώτη.

Με αρκετούς από εσάς έχουμε ανταμώσει σε πολλά μετερίζια και σε κοινές προσπάθειες και αγώνες της περιοχής. Το αντάμωμα αυτό έκρυβε την αγωνία μας για την απραξία, τη στασιμότητα και το τέλμα, αλλά σηματοδοτούσε, και εξακολουθεί να σηματοδοτεί, την επιθυμία μας να διαμορφωθούν όροι και προϋποθέσεις ώστε η πόλη μας να έχει άλλη προοπτική.

Αρκεί, εμείς οι πολίτες, να διεκδικήσουμε την πόλη μας από εκείνους που … υποτασσόμενοι την κακοποιούν.

Μαρία Λεβαντή Τάσος Μπουντουβάς
Δημοτικοί Σύμβουλοι Παλλήνης

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Το Δημόσιο επιμένει να χρεώνει τις αυθαιρεσίες του στους δικαιούχους κατοικιών Ο.Ε.Κ.

Στο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, η παρ. 15α  του άρθρου 23 ανέφερε τα εξής: “Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(Ο.Ε.Κ.).”
Στον οικισμό “Γρηγόρης Λαμπράκης” κατασκευής Ο.Ε.Κ. η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Παλλήνης είχε ήδη πιστοποιήσει με εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετες κατασκευές πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εξαιτίας του εντελώς διαφορετικού προσανατολισμού της θέσης ολόκληρων πολυκατοικιών καθ’ υπέρβαση της προβλεπόμενης από τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδ. αδείας, όπως επίσης  πολλές εκατοντάδες τετραγ. μέτρα υπογείων καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων από την οικοδ. άδεια.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο κάθε δικαιούχος θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει το “σχετικό παράβολο” ύψους 500,  1000 ή 2000 ευρώ ανάλογα με το εμβαδόν του διαμερίσματος με την υπόγεια αποθήκη του και το εάν αυτό αποτελούσε κύρια και μοναδική κατοικία, ως ποινή για την αυθαίρετη κατασκευή του διαμερίσματός του από οργανισμό του Ελληνικού Δημοσίου!!! Σημειωτέον, ότι οι δικαιούχοι αγνοούσαν την αυθαιρεσία, καθότι στον συμβολαιογράφο είχαν κατατεθεί σχέδια των πολυκατοικιών όπως ακριβώς είχαν υλοποιηθεί.
Οι ευλόγως έντονες διαμαρτυρίες του συλλόγου και των δικαιούχων, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτοποίηση των εν λόγω αυθαιρεσιών ατελώς και η κινητοποίηση των τοπικών βουλευτών απέσπασαν την δέσμευση του αρμόδιου υφυπουργού, ότι στην δυσμενέστερη εκδοχή θα επιβάλλετο μόνο το ελάχιστο παράβολο των 500 ευρώ για την τακτοποίηση του συνόλου των κτιρίων, όπως  ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο στη μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων του οικισμού.
Αντί αυτού με έκπληξή μας διαπιστώσαμε στον δημοσιευμένο ν.4178/2013 στο ΦΕΚ 174Α/8-8-2013, ότι παρέμεινε ως είχε η διατύπωση της παραγρ. 15α  του άρθρου 23 ως πρώτο εδάφιο και προστέθηκε δεύτερο εδάφιο ως εξής: “H αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.”
Επειδή το “σχετικό παράβολο” κυμαίνεται από 500 έως 10000 ευρώ σύμφωνα με την παράγρ. 10 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου, ανάλογα με το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής και επειδή το πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Δόμησης  εμβαδόν των αυθαιρέτων κατασκευών “για το σύνολο των κτιρίων” είναι μεγαλύτερο των 5000 τετρ. μέτρων, ο νόμος υποχρεώνει τους δικαιούχους να συγκεντρώσουν το ποσόν των 10000 ευρώ ως παράβολο για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών του δημοσίου οργανισμού!!!
Θεωρώντας ηθικά απαράδεκτη την απαίτηση αυτή πιστεύουμε, ότι στη χειρότερη εκδοχή ο αρμόδιος υφυπουργός οφείλει υλοποιώντας την δέσμευσή του να τροποποιήσει την σχετική παράγραφο αντικαθιστώντας τη φράση “του σχετικού παραβόλου” με τη φράση “παραβόλου 500 ευρώ”.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ                                                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Αρχιτέκτων/μηχανικός                                                                                                   Δικηγόρος
Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης     

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Διαμαρτυρία 108 μηχανικών για τη διάλυση της Πολεοδομίας Παλλήνης


Η Επιστολή
Το τελευταίο διάστημα λόγω της απομακρύνσεως του βασικού στελεχιακού δυναμικού του πολεοδομικού γραφείου του Δήμου σας, έχει παρατηρηθεί από εμάς τους υπογράφοντες ιδιώτες μηχανικούς – που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στη περιοχή της αρμοδιότητάς σας – πλήρης απραξία (ακινησία και χάος είναι η καταλληλότερη έκφραση) σε ΟΛΑ τα τμήματα της πολεοδομίας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1/ Το τμήμα αυθαιρέτων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της νέας προϊσταμένης ευρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και χάος με μεταταγμένους υπαλλήλους που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου. Παντελώς αδαείς και άπραγες, που είναι εν πολλοίς δικαιολογημένο όταν ποτέ δεν είχαν επαφή με τις πολλές λεπτές διαδικασίες που απαιτεί το εν λόγω τμήμα, με αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων τόσο από το ταμείο του Δήμου σας, όσο και από το Δημόσιο ταμείο και την καθυστέρηση επίλυσης και προώθησης αιτημάτων που προαπαιτούνται για την εν συνεχεία διεκπεραίωση από άλλα τμήματα της Υπηρεσίας δόμησης (Ν. 4014/2011, έκδοση αδειών νομιμοποίησης, συνέχιση οικοδομικών εργασιών κλπ).
2/ Το τμήμα χωροταξίας αδυνατεί για ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (υπήρξε το προηγούμενο του Καλλικρατικού νόμου), να εκδώσει διορθωτικές πράξεις και οικοδομησιμότητες ελλείψει του πολύπειρου υπαλλήλου ή εν πάση περιπτώσει υπαλλήλων σε ΑΠΟΛΥΤΗ σχέση με το αντικείμενο. Σημειώνουμε και εδώ τις προσπάθειες των εναπομεινάντων για μια ελάχιστη εξυπηρέτησή μας.
3/ Το πολύπαθο τμήμα αδειών που επιβαρύνεται και με άλλες «πολύπλευρες» αρμοδιότητες είναι σε πλήρη απραξία και οι 2 – 3 υπάλληλοι μηχανικοί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, άνω των δυνάμεών τους.
            Συμπερασματικά η Υπηρεσία είναι πρακτικά εκτός ελέγχου και ο νέος Διευθυντής, καλοπροαίρετος μεν, δεν έχει όμως βοήθεια του πεπειραμένου προσωπικού που θα έβαζε σε εύρυθμη λειτουργία την Υπηρεσία, επισημαίνοντας και όποια λάθη προκύψουν λόγω απειρίας.
Η μακρά μας εμπειρία, από τη συνεχή επαφή με τις πολεοδομίες, μας έδινε το δικαίωμα, μέχρι πρότινος, να καμαρώνουμε για την εύρυθμη λειτουργία και την ταχύτατη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες της πολεοδομίας Παλλήνης και να το διαλαλούμε παντού και πάντα.
Δυστυχώς για σας και ακόμη δυστυχέστερα για μας τώρα πια δεν μπορούμε να το κάνουμε.
            Συνεπώς, απευθυνόμαστε σε εσάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επιληφθείτε επειγόντως και ΑΜΕΣΑ για την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου (το μέχρι πρότινος καλύτερο στην εξυπηρέτηση Πολεοδομικό Γραφείο).
            Παρότι μακράν των προθέσεών μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις, θα προβούμε σε άλλες μορφές πίεσης όπου αυτές είναι δυνατόν.
            Τέλος, σημειώνουμε ότι οι φορολογούμενοι πολίτες, πρέπει να γνωρίζουν ότι πρωταρχικός σκοπός των δημοσίων Υπηρεσιών είναι η άριστη εξυπηρέτησή τους αφενός μεν και αφετέρου ότι οι φόροι ανταποκρίνονται με το επίπεδο λειτουργίας της Υπηρεσίας σας.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(σύνολο 108 υπογραφές μηχανικών)